Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel – Gelderhorst – Ede

 • Ede

Gelderhorst

Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel

Ben je op zoek naar een buitengewone kans om je leiderschapsvaardigheden in te zetten voor een betekenisvolle missie? De Gelderhorst zoekt een:

Lid Raad van Toezicht – Financieel profiel

De Gelderhorst is het enige woonzorgcentrum voor oudere doven in Nederland. Er zijn geen andere organisaties van deze omvang waar oudere doven zelfstandig, dan wel geheel verzorgd, kunnen wonen in een (doven)gemeenschap. De Gelderhorst is ook de enige zorgorganisatie in Nederland waar zo’n groot deel van de medewerkers doof of slechthorenden is, ongeveer %. Zij zijn centraal gevestigd in Nederland (in Ede) en hebben van daaruit een landelijke functie; oudere doven vanuit het hele land komen naar Ede om zelfstandig te wonen en zo nodig ook zorg én ondersteuning te krijgen.

Besturingsmodel
De structuur van De Gelderhorst is een stichtingsvorm met een raad van bestuur als bestuursorgaan en een raad van toezicht als toezichthoudend orgaan. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op de raad van bestuur. Naast de rollen als werkgever, kritische vriend, strategisch sparring partner houdt de raad toezicht op het besturen van de organisatie en op het behalen van de doelrealisatie van De Gelderhorst.

De raad van bestuur van De Gelderhorst is eenhoofdig en bestaat uit mevrouw drs. Sabine Muijrers MMC. Zij is integraal eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie. De raad van bestuur stelt als eindverantwoordelijke visie, strategie, beleid, kwaliteit en begroting vast. De raad van bestuur geeft leiding aan de leden van het managementteam en een in omvang bescheiden staf. De managers geven leiding aan teamleiders of rechtstreeks aan hun teams.

De medezeggenschap binnen De Gelderhorst wordt geborgd voor cliënten in de cliëntenraad, voor medewerkers in een ondernemingsraad. De Gelderhorst is trots op de samenwerking met deze medezeggenschapsraden.

Ontwikkelingen 
De interne en externe dynamiek zorgen voor enerverende maar ook soms complexe bestuurlijke processen. Gezien de ontwikkelingen in de tarieven wordt fondsenwerving steeds meer een punt van aandacht voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen en vernieuwingen gaande. Zo is recent de strategie geactualiseerd en aangepast aan de huidige tijdsgeest.

De raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, dit aantal volstaat. Alle leden zijn in 7 gelijktijdig aangetreden en ook na vier jaar herbenoemd. Momenteel is het voornemen om de komende periode de raad volledig te vernieuwen. Om te komen tot een in de tijd gespreid rooster van aftreden en daarmee continuïteit in kennis en ervaring te borgen, zal dit stapsgewijze aangepakt worden. Het is ook vanuit dit perspectief dat de raad in 4 tijdelijk uit zes leden bestaat (de huidig voorzitter en de nieuwe voorzitter hebben tijdelijk beiden zitting).

De raad van toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling (functionerings- en beoordelingsgesprekken);
 • het naar behoren laten functioneren van intern toezicht, adequate wisselwerking met de raad van bestuur en evaluatie daarvan;
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen De Gelderhorst;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de raad van bestuur en het goedkeuren van besluiten van de raad van bestuur die zulks statutair of reglementair behoeven;
 • het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van toezicht, de raad van bestuur en bij de externe accountant in relatie tot De Gelderhorst;
 • het benoemen van de externe accountant van De Gelderhorst;
 • het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de raad van bestuur terzake;
 • de governancestructuur van De Gelderhorst en de naleving van de principes van de zorgbrede governancecode.
 • De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen De Gelderhorst. In dit kader bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt deze toezicht op tenminste:

 • de realisatie van de doelstellingen van De Gelderhorst;
 • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van De Gelderhorst
 • de kwaliteit en continuïteit van zorg- en dienstverlening
 • de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 • de financiële verslaglegging;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • het als De Gelderhorst op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • De huidige raad van toezicht van De Gelderhorst bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • drs. Iske ter Haar, tot 1-7-4 tevens voorzitter
 • mr. Eveline Ruinaard, vanaf 1-7-4 voorzitter
 • Paul Kool, vice-voorzitter, lid met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid
 • Jan Dikken RA, lid met aandachtsgebied financiën
 • Dr. Alita Hidding, lid met aandachtsgebied financiën
 • Rob van Oostveen, voorzitter remuneratiecommissie, lid met aandachtsgebieden vastgoed en kwaliteit en veiligheid
 • Specifiek profiel lid raad van toezicht – Financieel 

 • Financieel-economische achtergrond (bijvoorbeeld (bedrijfs)economie, controlling, accountancy);
 • Sterke voorkeur voor een kandidaat die slechthorend of doof is of zich identificeert als behorend bij de dovengemeenschap;
 • Ruime aantoonbare en relevante financiële deskundigheid als financieel (eind)verantwoord lijke, bij voorkeur ook op het gebied van zorgfinanciën;
 • Toezichthoudende ervaring is gewenst.
 • Kennis en ervaring op het gebied van vastgoedfinanciering en/of van ICT gelden als een pré.

  Kenmerken en competenties lid raad van toezicht
  Onverminderd gelden de kenmerken en de deskundigheidseisen zoals neergelegd in de profielschets raad van toezicht.
  De kandidaat beschikt over:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • sterk analytisch vermogen;
 • natuurlijk gezag en autoriteit;
 • besluitvaardigheid en leiderschapskwaliteiten;
 • probleemoplossend vermogen;
 • inzicht in governance en zorgbrede governancecode;
 • uitgebreid netwerk in relevante sectoren;
 • tijd en toewijding voor de rol.
 • Wij zoeken een persoon die oprecht geïnteresseerd is in de cliënten en het werk van De Gelderhorst. De kandidaat beschikt over brede maatschappelijke betrokkenheid met inzicht in de transities die De Gelderhorst doormaakt gezien de opgave waar De Gelderhorst de komende jaren voor staat. Hierbij past een moderne toezichthouder die kritisch durft te zijn, creatief is, gevoel heeft voor innovatie en verbindend is. Die daarbij tevens in staat is om op een frisse manier invulling te geven aan de positie van toezichthouder die past bij de huidige ontwikkelingen en tijdsgeest.

  Honorering
  De leden van de raad van toezicht ontvangen op jaarbasis een vergoeding overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens.

  De procedure
  De Gelderhorst laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

  Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via .

  Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via – 0 of per mail naar n.vanhelsdingen@partnersatwork.nl

  Uiterste reactietermijn: 7 april 4.

  De planning

 • Dinsdag mei 4 vinden de 1e gesprekken met de selectiecommissie van De Gelderhorst plaats in Ede.
 • Lees hier meer

  Deel deze vacature: